Medlemskriterier

Kriterier for vurdering av nye og eksisterende medlemsskap, vedtatt på landsmøte 28/2-1997. Endret under landsmøtene 23/3-2001 og 18/4-2008. Endret på landsmøtet i 2017.

Alle krav fra miljømyndighetene skal være oppfylt.

Alle NBF bedrifter skal være ISO eller BD sertifiserte.

Kontor og ekspedisjon skal gi et profesjonelt forretningsmessig inntrykk. Bedriften skal føre regnskap i henhold til god regnskapsskikk og kunne dokumentere god økonomisk vandel i henhold til de til enhver tid gjeldende regnskapslover og regler i Norge.

Virksomheten skal ha ordinære åpningstider og telefon, telefaks og e-post skal være betjent i åpningstiden.

Uteareal der kundene ferdes må ha fast dekke eller være gruset opp. Det skal forefinnes anvist parkeringsplass for kunder.

Alle demonteringsplasser som kan forårsake søl av miljøfarlige væsker, skal være tilknyttet oljeutskiller.

Dersom bedriften har egen bilpresse, skal denne stå på betongdekke tilknyttet oljeutskiller.

Dersom bedriften benytter mobil pressetjeneste, skal pressingen utføres på et avgrenset areal som publikum av sikkerhetsmessige årsaker ikke skal ha adgang til når pressing pågår. Arealet avsatt til pressing skal ikke kombineres med kundeparkering og kundemottak.

Bedriften må ha innført godkjent internkontroll (Helse, Miljø og sikkerhet). Internkontrollen skal bl.a. gi detaljert anvisning på samtlige miljømessige rutiner; Hvor på plassen de forskjellige aktivitetene skal foregå og på hvilke bestemte områder i bedriften lagring av spesialavfall skal foregå. Områder avsatt til lagring av spesialavfall kan ikke kombineres med lagring av deler eller annen forretningsmessig virksomhet. Internkontrollen skal også gi anvisninger på hvem i bedriften som er ansvarlig for de ulike deler av Helse, Miljø og sikkerhetsarbeid og hvilken spesialavfallsoperatør som avhenter spesialavfallet.

Bedriften skal følge NBFs felles regler for garanti, reklamasjoner og bytterett og likeledes praktisere NBFs kvalitetskriterier for brukte bildeler.

Nye medlemmer må oppfylle alle NBFs kriterier for å bli medlemmer.

Bedrifter som drives/eies av personer som har vært involvert i straffbare handlinger knyttet til illegal omsetning av biler/bildeler kan ikke søke medlemsskap. Slike forhold medfører eksklusjon av eksisterende medlemmer.

Opplysninger om hvorvidt man oppfyller vilkårene for medlemsskap gis av den enkelte medlemsbedrift. Landsmøtet kan ekskludere bedrifter som bevisst har gitt uriktige opplysninger.

NBF kan pålegge medlemsbedriftene å utbedre mangler i forhold til kriterielisten dersom medlemskapet skal opprettholdes.

Landsmøtet fastsetter hvor lang overgangstid eksisterende medlemsbedrifter skal gis for å kunne innfri medlemskapskriteriene.
NBR Logo

Norske Bilressurser
Besøksadresse:
Essendrops gate nr. 3, 0301 Oslo
Postadresse:
Postboks 17, Holmenkollen, 0712 Oslo

Kontakt generalsekretær:
Mail: Jan Molberg
Telefon: 413 77 521

Om NBR
Medlemmer
Medlemsfordeler
Medlemskriterier
Forskrifter

SISTE ARTIKLER